Seven Bank

Pag-apply ng savings account na may kasamang International Money Transfer Service.

Nasyonalidad

Ay ang kailangang punan.
Piliin ang nasyonalidad.
※Hindi maaaring mag-apply ng account kung wala pang mahigit na 6 na buwan na nakatira sa Japan.
※hindi maaring makapag-apply kung american citizen.


Kasunduan・Mga punto na dapat tandaan sa pag-apply ng bawat serbisyo

1.Ako ay sumasang-ayon sa mga "Mga tuntunin at kundisyon ng International Money Transfer Service"kasama ang "Mga Panuntunan ng Seven Bank "at "Patakaran sa Privacy " ng inyong kumpanya sa pagbukas ng account. Kapag ang kasunduan sa pagrehistro sa inyong banko ay tinanggap at naaprubahan, ang paggawa ng account ay dapat simulan.
2.Sa pakikitungo sa kumpanya at transaksyon sa inyong bangko, kinakatawan ko sa pamamagitan nito na ako ay kasalukuyang hindi tumutugma sa anumang mga tao na nakalista sa Artikulo 21,<1>Organisadong krimen grupo,<2>Mula sa araw ng pagbibitiw sa organisadong krimen grupo na hindi lumipas ang 5 taon,<3>Anyong nasa organisadong krimen grupo ,<4> Kasapi sa organisadong krimen grupo ,<5>mansasamantala sa anumang kumpanya(sokaiya)nakalagay sa Artikulo 21,No.2 tinitiyak ko sa inyo na sa hinaharap ay hindi ako tutulad at sinisiguro ko sa inyo na hindi ako papayag at hindi ko papayagan mag karoon ng third party na sumasagawa sa aktong (1)marahas na pagkilos (2)paggawa ng wala sa katwiran pangangailangan sa kabila ng mga legal na pananagutan sa banko.(3)gamit ang pananakot o karahasan na may kinalaman sa transaksyon(4)mag kalat ng mga bulung-bulungan,mapanlinlang na paraan, makapinsala sa inyong tiwala sa paggamit ng kapangyarihan. pinapangako ko sa inyo na hindi ako magsasagawa ng bagay na makakagambala sa inyong mga tungkulin.
3.Tinitiyak ko sa inyo na hindi ko ibebenta o i-lilipat sa ibang tao ang account na ito.
4.Ganap kong nauunawaan at sumasang-ayon ako sa pangkalahatang panuntunan ng inyong kumpanya, na sa karaniwang paliwanag sa mga serbisyo at transaksyon ng bangko ay nasa wikang hapon. kahit na ang pahatag at paliwanag nito ay isinalin sa ibang wika para maintindihan ng mabuti. katulad ng ilang pahatag nito, ito ay limitado at sa karagdagan nilalaman at kahulugan ay maaaring naiiba sa wikang hapon. Subalit sa wikang hapon pa rin pagbabatayan ang mga paliwanag. sa pamamagitan ng wikang hapon sapat kung naiintindihan ang nilalaman at ako ay sumasang-ayon.
5.Ako ay sumasang-ayon sa alinsunod sa mga probisyon na pinagkaloob ng batas sa "International Money Transfer Service". kinuha ng banko upang gamitin ang aking Nasyonalidad,Bansa at Lugar ng kapanganakan at iba pang mga personal kong impormasyon. gagamitin din ito sa mga Alliance Partner at Payment Center para sa pag-gawa at pagpapadala at sa pagbabayad sa mga tatanggap. at ito ay gagamitin din pang suporta sa pag proceso ng Money Transfer Transaction , pagsunod sa mga batas at ordinansa o kaya naman para sa mga pagsusuri ng data at para sa pagpapabuti ng serbisyo ng Alliance Partner at sa pagitan ng pagbibigay ng destination, kapwang sumasang-ayon ako.
6.Para sa aplikanteng iba ang nasyonalidad,kumpirmahin ang petsa dapat hindi bababa sa anim na buwan simula ng dumating sa Japan.
7.Ang hurisdiksyon ng aking residence tax ay sa Japan lamang.
*Para sa karagdagang detalye, tingnan dito (web site ng National Tax Agency).
8.Kinikilala ko na ang lahat ng impormasyon na aking isinumite sa pag-file ng application na ito ay totoo at walang mali. Sumasang-ayon ako upang iulat ang anumang pagbabago sa aking bansa ng paninirahan sa loob ng tatlong buwan matapos mangyari ang pagbabago.
9.Bago ko ipasa ang application, ako ay sumasang-ayon na ipaalam sa Seven Bank Contact Center kung ako man ay nabigo sa loob ng batas ng alinman sa mga sumusunod na kaso na inihain para sa Pag-iwas ng Transfer of Criminal.
(1)Ako o ay isang Head of State o isang indibidwal sa isang kilalang posisyon sa isang pamahalaan, bangko sentral o anumang iba pang mga katulad na organisasyon ng isang dayuhang bansa; o
(2) Ako ay isang miyembro ng pamilya ng sinumang tao na nakalista sa (1) sa itaas.
*Tingnan dito para sa mga karagdagang detalye.

■Paalaala sa pagrehistro ng International Money Transfer Service.
・Ang remittances na inilaan para sa pagbayad ng pag-import (presyo ng pagbili ng mga kalakal at serbisyo) at remittance para sa mga layuning pangkomersiyo ay hindi pinahihintulutan.
・Aming hindi pangangasiwaan ang remittances na kailangan ng pagbigay ng paunang permiso, pag-apruba, abiso, pagpaparehistro atbp. ayon sa "Batas sa Pagkontrol ng Foreign Exchange at Foreign Trade".
・Ang nilalaman ng pagpapadala sa ibang bansa ay hindi pinahihintulutan na baguhin ng kostumer.
・Kung sakaling may mga tiyak na kadahilanan, maaaring kanselahin ang pagkansela ng kontrata sa serbisyo sa pagpapadala sa ibang bansa o suspensyon ng serbisyo nang walang paunang abiso at maaaring kanselahin ang pagpaparehistro ng lahat o ng ilang mga tatanggap.

"Debit Service"

Kinakailangan ng aplikante na sumang-ayon sa mga iba`t ibang patakaran at kondisyon sa "Seven Bank Debit Card Service Terms and Conditions" para sa paggamit ng Debit Card Service (Cash Card with Debit Card Service). Ang "Seven Bank Debit Card Service Terms and Conditions" ay may kinalaman sa patakaran at kondisyon ng Debit Card Service: Gaya ng "Debit Card Service Terms and Conditions," "Consent on Handling of Personal Information for Debit Card Service," "Consignment Terms and Conditions for Debit Card Service Guarantee" and "MyJCB User Terms and Conditions ( Para sa Seven Bank)." Ang patakaran at kondisyon na ito ay may kinalaman rin sa Nanaco, at sa pag apply ng Cash Card with Debit Card Service(w/ nanaco): "nanaco Card Member Agreement( For cards issued by alliance partners)," "Statement of Important Matters Related to the Handling of Personal Information," "nanaco Point Service Agreement (For cards issued by alliance partners)" and "Seven Bank Cash Card with Debit Card Service Agreement."

■Paalaala sa pag-apply ng Debit Card (Seven Bank with Debit Service).
・May mga ilang tindahan na ito ay hindi maaring gamitin kahit ito ay JCB merchant.
・May ilang JCB merchant na ibabawas ang bayad sa ibang araw.
・Maaaring ibawas o ibabalik sa inyo ang pera sa ibang araw depende sa palitan ng rate sa panahon na ginamit ang debit card sa ibang bansa.
・Ang Debit Card ay may expiration na hanggang 5-taon. Kapag ang petsa ng expiration ay nalalapit na, ang aming tanggapan ay magpapadala sa inyo ng bagong Debit Card. Ngunit, kung ang bagong card ay hindi pa na-issue at naipadala manyaring ang inyong hawak na Card ay pansamatalang gamitin habang ito ay hindi pa natatanggap (may pagkakataon rin na ang JCB Debit ay hindi maaaring magamit dahil dito).

■Iba pang importanteng paalaala
・Paunawa, ang mga ipinadalang data tungkol sa personal na detalye ay hindi na maibabalik.

Seven Bank Account Rules
Patakaran privacy
Interest rate table ng Seven Bank

1.私は、貴社の「海外送金サービス規定」を含む「セブン銀行口座規定集」 各規定及び「プライバシーポリシー」に同意します。
2.私は、貴社との取引きに際し、現在、<1>暴力団員、<2>暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、<3>暴力団準構成員、<4>暴力団関係企業構成員、<5>総会屋等その他「セブン銀行取引規定」第21条第2号に掲げる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。また、私は、自らまたは第三者を利用して(1)暴力的な要求行為、(2)法的な責任を超えた不当な要求行為、(3)取引きに関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為等を行わないことを確約します。
3.私は、この申込む口座を他人に売ったり、譲渡しないことを確約します。
4.私は、貴社のサービス・取引きが原則として日本語によることのほか、便宜・補助のため他の言語により表示等がされる場合があるものの、かかる表示等は限定的であり、また、意味・内容が日本語と相違する場合は、日本語によることを十分に理解し同意します。
5.私は、「海外送金サービス規定」の定めに従い、貴社が私の国籍および出生国・出生地を取得し利用すること、貴社に提供した個人情報等が提携先および受取拠点に提供され、受取人への支払いその他貴社による海外送金取引きの処理の支援、法令遵守または提携先のサービス向上に向けたデータ分析のために利用されること、ならびに提供先間で相互提供されることに同意します。
6.私の国籍が外国国籍である場合、私は、日本に入国後6ヶ月以上が経過していることを確認します。
7.私の税法上の居住地国は日本のみです。
 ※くわしくはこちら(国税庁のサイト)をご覧ください。
8.私は、この申込みで届出た事項すべてに相違や虚偽がないことを認めます。また居住地国に変更が生じた場合、3ヶ月以内に届出をすることに同意します。
9.私は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める<1>外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者など並びにこれらの者であった者、<2><1>に掲げる者の家族などに該当する場合には、この申込みの前にセブン銀行コンタクトセンターへ連絡します。
 ※くわしくはこちらをご覧ください。

■ 海外送金サービス お申込みにあたってのご留意事項
・輸入代金(物品やサービスの購入代金)のお支払いを目的とする送金や商業目的の送金はお取扱いしません。
・「 外国為替及び外国貿易法」により事前の許認可、承認、届出、登録等を要する等、送金に際し当社がその完了の確認を行うべき制限を課される送金は一切お取扱いしません。
・お客さまからの送金内容のご変更は、お取扱いしません。
・所定の事由が発生した場合、予告なく、海外送金サービス契約の解約またはサービスの利用停止を行い、全部または一部の受取人のご登録を取消すことがあります。

【デビットサービス】

デビットサービス(デビット付きキャッシュカード)のお申込みには「セブン銀行デビットサービス規定集」の各種規定への同意が必要です。「セブン銀行デビットサービス規定集」には、デビットサービスに関する規定として、「デビットサービス規定」、「デビットサービス個人情報取扱同意書」、「デビットサービス保証委託約款」、「MyJCB利用者規定(セブン銀行用)」と、デビット付きキャッシュカード(nanaco一体型)をご選択いただく場合のnanacoに関する規定として、「nanacoカード会員規約(提携先発行カード用)」、「個人情報の取扱いに関する重要事項」、「nanacoポイントサービス特約(提携先発行カード用)」、「セブン銀行デビット付きキャッシュカードにおける特約」があります。

■ デビットサービス (デビット付きキャッシュカード)お申込みにあたってのご留意事項
・JCB加盟店であっても一部利用できない店舗があります。
・一部加盟店では、後日請求・後日引落しとなる場合があります。
・海外での利用時に発生した為替相場変動等により、後日引落しや返金となる場合があります。
・デビット付きキャッシュカードには有効期限(5年)があります。有効期限が近づくと、当社より新しいデビット付きキャッシュカードを郵送します。ただし、デビットカードのご利用状況によっては新しいデビット付きキャッシュカードを発行せず、お手元のデビット付きキャッシュカードをキャッシュカードとして引続きご利用いただく場合があります(この場合、JCBデビットはご利用いただけません)。

■その他のご留意事項
・お申込時にお客さまが送信した書類等のデータは、一切返却されませんので、あらかじめご了承ください。